Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Nyhetsartikkel

Import av cannabisolje som medisin

Import av cannabisolje som medisin

Hva er egentlig lov - og hva er ikke?

Publisert: 13.01.2020

Tekst: Marte Hegstad
Bilde: Pixabay

CBD-olje (Cannabidiol-olje) er i kraftig frammarsj både som legemiddel og som kosttilskudd.

Diskusjonen rundt den medisinske bruken av CBD-olje formelig syder i nettforum for fordøyelsessyke.

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer registrerer at mange mage- og tarmpasienter kontinuerlig utveksler erfaringer på området - på godt og vondt.

Men hva er egentlig lov, og hva er ikke det?
Dette skal vi nå prøve å klargjøre.

Rekreasjonell vs. medisinsk bruk
Cannabisplanten har mange virkestoffer, men de som skiller seg ut er THC (Delta-9-tetrahydrocannabinol) og CBD (Cannabidiol-olje).

THC er det stoffet som gir ruseffekt. Det er THC som forbindes med rekreasjonell bruk - og her er det strenge regler for å få innvilget stoffet som medisin (f.eks Sativex) på resept. Les gjerne LMFs artikkel om lovverket rundt dette, her. 

CBD-olje gir derimot ingen ruseffekt og er det stoffet som forbindes med medisinsk bruk.

Nedregluering fra Legemiddelverket på CBD-olje
Selv om CBD-olje ikke gir ruseffekt, er det ifølge narkotikaforskriften likevel ikke tillatt å importere slike produkter uten særskilt tillatelse, skriver Legemiddelverket. 

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen presiserer til Dagbladet at CBD ikke er et narkotisk stoff - men understreker at CBD aldri kan lages uten at det er spor av THC i det. Siden grensen for THC her i Norge er null prosent, regnes de fleste CBD-produkter dermed som narkotiske stoffer som er ulovlig å importere.

Det ble i 2019 gjort en nedregulering av Legemiddelverket som muliggjør å få utskrevet resept på CBD-olje for langt flere og lettere lidelser enn de som kreves for å få utskrevet preparater som inneholder THC.

Ifølge Legemiddelverket kan legen din søke om godkjenningsfritak for legemidler med CBD fra utlandet. De påpeker imidlertid at det er en forutsetning at produktet selges lovlig i det landet det importeres fra.

Hvordan gå fram for å få CBD-olje på resept?
- Oppsøk (fast-)legen din
- Diskuter om det er verd å prøve ut CBD-olje mot plagene dine.
- Dersom dere er enig i at det er verd å prøve, fyller legen ut et skjema.
- I dette skjemaet dokumenterer legen at pasienten er ferdig utredet og hva slags diagnose og plager h*n har.
- Legen må i tillegg dokumentere at pasienten allerede har prøvd konvensjonell behandling - uten tilstrekkelig symptomforbedring eller - lindring.
- Legen sender inn skjemaet til Legemiddelverket, som videre vurderer om søknaden avslås eller godkjennes.
- Dersom søknaden blir innvilget, kan man levere resepten på et apotek som importerer CBD-oljen.
- Noen ukers ventetid må påregnes og medisinen koster rundt 4000 kroner for 10 milliliter.
- Legemiddelverket ved overlege Sigurd Hortemo opplyser at de ikke anbefaler doseringer for andre lidelser enn enkeltformer for epilepsi, da det kun foreligger god vitenskapelig dokumentasjon for disse.

Import fra Danmark
Ifølge Foreningen for cannabismedisin er det i hovedsak cannabismedisin produsert ved Glostrup Apotek i København som importeres til Norge på resept.
Leder i foreningen, Ruben Solvang, påpeker til LMF at siden retningslinjene for CBD-olje nylig er endret, finnes det lite statistikk på bruken av det ennå.
– Og den ulovlige privatimporten er helt ukontrollert. Aktiviteten i sosiale medier viser at veldig mange tar saken i egne hender, forklarer Solvang videre. Han spekulerer i om dette skyldes et relativt smalt nåløye å komme gjennom hos legene. For Cannabis er nok fremdeles ikke helt akseptert blant legene, legger Solvang til.

Solvang snakker videre varmt om CBD-oljens medisinske effekt. Det er mange som melder anekdotisk om at CBD-olje hjelper dem, forteller han til LMF.
– Cannabis har beviselig god effekt både på kroniske smerter, MS, PTSD, fibromyalgi, gikt og spasmer. Mange av disse diagnosene har også god virkning av CBD-olje. Dokumentasjonen på effekten varierer dog mellom de ulike diagnosene; understreker Solvang - som for øvrig ikke har spesifikk kjennskap til oljens effekt på mage- og tarmpasienter.

Cannabis mot magesykdom: Ikke godt nok dokumentert, men neppe skadelig
LMF har spurt Professor Bjørn Moum, gastroenterolog ved Oslo Universitetssykehus, om hvordan hans fagmiljø stiller seg til bruk av både THC- og CBD-olje i behandling mot tarmsykdommer. Moum har selv verken skrevet ut eller kjenner til gastroenterologer som har foreskrevet noen av disse produktene til pasientene sine. 
–  Jeg har hatt pasienter som har forespurt meg om cannabis, og som bruker oljen. Dette er ikke noe jeg kommer til å foreskrive - da den vitenskapelige dokumentasjonen for nytten på tarmsykdommen ikke er vist, forteller han.

Moum forstår imidlertid at pasienter med aktiv sykdom som går på medisiner med bivirkninger, har stadige sykehusbesøk og sykmeldinger, søker etter informasjon om alternativer til skolemedisinen.

"Jeg har hatt pasienter som har forespurt meg om cannabis, og som bruker oljen. Dette er ikke noe jeg kommer til å foreskrive - da den vitenskapelige dokumentasjonen for nytten på tarmsykdommen ikke er vist."
Gastroenterolog ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Moum

Videre forteller Moum at pasienter som har prøvd cannabisolje påstår at de har opplevd effekt ved bruken - som har gitt bedring i symptomene ved både Morbus Crohn og ulcerøs kolitt.
– Samtidig har disse pasientene gått på medisinsk behandling mye lenger enn de har brukt oljen, så jeg antar at det er det som hjelper, fortsetter Moum, som legger til at han ikke har noen sterke meninger på feltet; hverken - eller. Det er jo neppe skadelig - annet enn for lommeboka, da det ikke gis noen tilskudd og det koster mye.

Lese mer om forskning på feltet?
Legemiddelverkets Hortemo opplyser at det foregår mye forskning både med THC og CBD. The European Monitory Centre for Drugs and Addiction har laget en god oppsummering av medisinsk bruk av cannabis (både CBD og THC) som kan leses her. 

Ulovlig å importere uten resept
Dersom legen din søker om godkjenningsfritak for import av CBD-olje fra utlandet må produktet bestilles via resept hos et norsk apotek, presiserer Legemiddelverket. Et godkjenningsfritak gir deg altså ikke lovmessig rett til å bestille produktet fra en tilfeldig nettside og få det tilsendt i posten.

"Hvis man blir tatt i tollkontrollen kan man bli anmeldt for smugling."
Advokat Farhad A.Khan

LMF har snakket med Advokat Farhad A. Khan som er fagsjef innen strafferett ved advokatfirmaet Legalis. Khan bekrefter at postforsendelser med reseptbelagte legemidler fra utlandet ikke er tillatt og kan bli stoppet i tollkontrollen. Produkter som er basert på ekstrakter av cannabis (med innhold av CBD og THC) anses som narkotika og kan ikke importeres uten særskilt tillatelse. Hvis man blir tatt i tollkontrollen med dette kan man derfor bli anmeldt for smugling.

Risikerer bøter og fengsel
Advokat Khan forklarer at man ved ulovlig import kan bli anmeldt for brudd på legemiddelloven § 31, eller brudd på straffeloven § 231 (narkotika) eller § 234 (doping).
– Hvilken bestemmelse det vil bli tatt ut siktelse etter avhenger av en helhetsvurdering av den aktuelle situasjonen og forholdene ellers. Strafferammen avhenger igjen av hvilken bestemmelse man legger seg på, forklarer Khan.

Både brudd på legemiddelloven og straffeloven kan føre til både bøter og/eller fengselsstraff. Se faktaboksen for å lese om de ulike straffene.

Kronisk syke foreldre kan få besøk av barnevernet
Det er standard prosedyre at barnevernet informeres når foreldre anmeldes for narkotikaforbrytelser. Da vil det bli opprettet en undersøkelse som innebærer at barnevernet går i gang med å kartlegge barnets omsorgssituasjon. Alle vurderinger tar utgangspunkt i hva som er barnets beste, og beslutningene fattes ut fra lov om barneverntjenester.

– Alle forhold i saken vil tas med i vurderingene barneverntjenesten gjør. I denne sammenheng er et av momentene om bruken gir en rusgivende effekt. Bemerk ordlyden at det må være et misbruk, påpeker Khan.

For strenge regler på feltet?
I juli 2019 meldte Fagbladet Journalen at Statens legemiddelverk nå ønsker å fjerne legemidler og produkter med lavt innhold av det rusfremkallende stoffet THC fra narkotikalista. Dette innebærer at cannabidiol (CBD) kan selges som kosttilskudd her i Norge.

Legemiddelverket har anbefalt en grense for THC (0,2 %) slik at produkter med THC-innhold under dette ikke skal regnes som narkotikum, og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen begrunner det slik:

– Det blir omtrent som å si at kulturmelk, som er gjæret og derfor inneholder litt alkohol, er et rusmiddel.

- Folk skal ikke straffes for noe de ikke bør straffes for, og vi vil ikke at noen skal bli skadelidende på en urettferdig måte, fortsetter han - og understreker at Legemiddelverkets overordnede hensyn til syvende og sist er ovenfor pasienten, avslutter Madsen. 

 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nå saken, men vi vet ikke om eller eventuelt når HOD vil endre reglene, opplyser Legemiddelverkets Sigurd Hortemo til LMF.

 

Aktuelle lover 

Legemiddelloven § 31:
«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler.

Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Dersom den straffbare handling gjelder overdragelse av legemiddel som ikke regnes som narkotika og det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel i inntil 2 år, eller begge deler.

Forsøk straffes som fullbyrdet overtredelse.»

Straffeloven § 231:
«Narkotikaovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

Straffeloven § 234:
«Dopingovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av Kongen er å anse som dopingmiddel.

Medvirkning til bruk av dopingmiddel som nevnt i første ledd, straffes tilsvarende.

Uaktsom dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.»

Nyheter

 • LMF inviterer til familiesamling 2022

  Vi gjør oppmerksomme på at datoene er endret siden en invitasjon ble lagt ut på Facebook for et par

  Les mer
 • Pasientens egenopplevde helse må følges systematisk

  Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Sykepleier og forsker, gastromedisinsk avdeling – Sykehuset Østfold

  Les mer
 • Tilrettelegger for usynlige funksjonsnedsettelser

  I fjor begynte Bø Sommerland med «solsikkemerket», som viser at du har en usynlig funksjonsnedsettel

  Les mer
Se alle nyheter

Vil du ha din annonse her?

Ta kontakt med webredaksjonen@lmfnorge.no


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte LMF og vårt arbeid til å melde seg inn i vår forening. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Her kan du melde deg inn i LMF