Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Læring- og mestring

Mestring
National Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse definerer mestring som opplevelsen av å ha kontroll over eget liv – og krefter til å møte utfordringen.

De har hatt utgangspunkt i en praktisk forståelse av hva mestring er, slik det blir beskrevet i Vifladt og Hopens beskrivelse av Helsepedagogikk:

«Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (Vifladt og Hopen, 2004).

Pasientopplæring
Stadig flere  mennesker får sykdommer som ikke kan helbredes eller fjernes. Opplæring er en forutsetning både for å mestre livet som langvarig syk og for å hindre at sykdommen eller funksjonssvikten forverrer seg eller at det utvikles alvorlige komplikasjoner.

Mangel på opplæring kan være like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Derfor er opplæring og veiledning et vektlagt område i helsevesenet.

I lov om spesialisthelsetjenesten, som trådte i krat 01.01.2001, slås det fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver (Ot.prp.10 (1998-99.

Kronisk syke har behov for å lære mer enn teori
Personer som har fått en kronisk sykdom har behov for å lære mer enn teori for å mestre hverdagen. Erfarne brukere, dvs. pasienter og pårørende, som vet hvordan det er å mestre sykdommen i hverdagen og sitter inne med kunnskap som er viktig for andre som senere har kommet i samme situasjon. Gode læringsopplegg er mulig når ulike fagpersoner og erfarne brukere samarbeider likeverdig om å planleggingen og gjennomføring av  tilbudet.

Nettverk av lærings- og mestringssentre
I Norge finnes det et nettverk av lærings- og mestringssentre. Grunntanken er nedfelt i en modell der tverrfaglig fagpersonell og erfarne brukere (brukerorganisasjonene) samarbeider i gruppe/team i samarbeid skal planlegge, gjennomføre og evaluere læringsoppgavene, for deretter å planlegge videre.

Aker sykehus har oppgaven som Nasjonalt kompetansesenter for lærings- og mestringssentrene. Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes behov er i sentrum. Det stilles krav til et lærings- og mestringskurs i regi av helseforetakene ved at det skal være tverrfaglig, bestå av et minimum av timer og at gruppen ikke bør være flere enn 12 personer.

Hvordan få delta på et lærings-og mestringskurs/opplæringstilbud?
Til de aller fleste pasient- og pårørendetilbudene kreves henvisning fra lege (spesialist og allmennpraktiserende lege).

Henvisningen sendes til Lærings- og mestringssenteret eller fagavdelingen som er medisinsk/ faglig ansvarlig for læringstilbudet ved det sykehuset du tilhører.

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende / andre), og diagnose.

Tilbud til foreldre: Barnets navn og fødselsnummer må fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom / funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltakere får innkalling til kurs fra sykehusavdelingen / Lærings- og mestringssenteret.

Finnes det ikke et kurs i ditt nærområde, kan du undersøke om du kan delta et annet sted der de arrangerer kurs for den aktuelle diagnose.

Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som gruppebaserte kurs. Noen ganger kan det avtales individuelle møter mellom deltakerne og en fagperson som en del av tilbudet.

Lærings- og mestringstjenester ved alle helseforetakene
I spesialisthelsetjenesten er det etablert lærings- og mestringstjenester ved alle helseforetakene. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er lærings- og mestringstjenester i en oppbyggingsfase som følge av samhandlingsreformen. Organiseringen av kommunale lærings- og mestringstjenester varierer. De kan for eksempel være knyttet til egne lærings- og mestringssentre eller frisklivssentraler, frisklivs- og mestringssentre, lokalmedisinske sentre eller helsehus.

Læring handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring må ikke forveksles med undervisning. Undervisning gis av andre og kan ikke bli annet enn ett av mange bidrag i læringsprosessen.

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring er hjelp til å tilpasse seg til den nye virkeligheten, og bli i stand til å se forskjellen på:

 

 

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem