Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Samvalg

Alle har rett på samvalg

 

 

Visste du at du som pasient har en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til din behandling?

 

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg1. Godt samvalg kjennetegnes ved at pasienten får støtte fra helsepersonell til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser2. Målet med samvalg er å oppnå informerte valg.

Å bli involvert ved beslutninger om egen behandling på denne måten er faktisk en lovfestet rett. I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven har du som pasient rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer blant annet ved valg mellom tilgjengelige undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Ifølge norsk e-helsebarometer 2019 har så mange som 7 av 10 nordmenn høy tillit til det norske helsevesenet3. Mange ser derfor kanskje ikke poenget med å involvere seg i valg av behandling og undersøkelsesmetoder, men stoler i stedet på at legene vet best. Å ha tiltro til helsevesenet er vel og bra, men bør vi som pasienter la være å involvere oss?

Hva er samvalg?

En film av LMF - Dikt av Mari Liltvedt Andersen

Tarmterapi - film 1

Bengt og legen hans opplever samvalgskrise. Se hva den går ut på i denne episoden av Tarmterapi.

Tarmterapi - film 5

Gastroenterolog Grethe og pasienten Bengt har øvd på samvalg i sommerferien. De har blant annet hatt en utrolig koselig koloskopi sammen!

Tarmterapi - film 3

Kommunikasjonen mellom Bengt og legen hans har brutt helt sammen.

Se de fire andre filmene i serien "Tarmterapi" nederst på denne siden.

Derfor er samvalg viktig
Flere studier viser at både pasienter og helsevesenet kan oppleve store fordeler ved å ta i bruk samvalg. 
Dette innebærer4:

· Mer fornøyde og bedre informerte pasienter

· Økt gjennomføring av påbegynt behandling

· Pasienter som er mer bevisst på hva som er viktig for dem

Generalsekretær i LMF, Mads Johansson, mener samvalg er viktig for alle pasientgrupper, men kanskje spesielt for personer med fordøyelsessykdommer.

– Vi representerer en målgruppe der det ikke finnes bare én løsning på problemene. Det er derfor viktig at pasientene får informasjon om de ulike behandlingsmetodene og kostholdsmulighetene som eksisterer, slik at de kan ta informerte valg, sier Johansson.

Han understreker imidlertid at samvalg er en rett man har, og ikke en plikt. Det er også et valg å overlate beslutningene til helsepersonell eller å involvere pårørende.

Svein Oskar Frigstad, seksjonsoverlege og gastroenterolog ved Bærum Sykehus, støtter Johansson i at samvalg er et nyttig verktøy.

– Samvalg er ikke bare en rettighet, men et felles gode for både pasient og behandler. Samvalg bidrar til økt etterlevelse av den behandling eller oppfølging helsepersonell og pasient sammen har funnet frem til. Pasienten skal være i sentrum i egne valg, og det er etter min mening den beste måten å få til en god allianse og diskutere selv de vanskelige valgene.

Fordøyelsessykdommer, som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og irritabel tarm, er sammensatte sykdommer som kan gi ulike symptomer og ha ulik alvorlighetsgrad, og som kan ramme personer i alle aldere og livssituasjoner. En del kan oppleve tilleggsutfordringer som fistler, strikturer, fatigue, leddplager og hudutslett. Videre kan fordøyelsessyke respondere ulikt på behandlingsmetodene, og noen må gjennomgå kirurgi eller få stomi. Fornøyelsessyke og helsepersonell må med andre ord navigere i et komplekst landskap, og her kan samvalg være et nyttig verktøy.

 Gastroenterolog Frigstad utdyper:
– Det internasjonale begrepet ‘shared decision making’ er godt og belyser at medisinske beslutninger ikke alltid er enkle eller bare har en enkelt løsning. Under samvalg har pasienten en selvfølgelig rolle, og det blir mulig å ta hensyn til at avgjørelser noen ganger påvirkes av personlige forhold, aktuell livssituasjon og hvilken fase sykdommen er i. Det betyr ikke at pasienten bestemmer alt eller at medisinske vurderinger ikke er viktige, men at medisinsk rådgivning ofte baseres på anbefalinger hvor vi veier fordeler og ulemper mot hverandre.

Samvalg har for alvor blitt satt på dagsorden i Norge de siste årene. I 2017 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helse Nord RHF i oppdrag å lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene. Målet er å samordne arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk. Samvalgssenteret ved Universitetetssykehuset Nord-Norge (UNN) leder dette arbeidet.

Tove Skjelbakken er overlege og leder av Samvalgssenteret, og hun ser i likhet med Johansson og Frigstad klare fordeler med samvalg.

– Samvalg styrker pasienten fordi det bidrar til å få frem det som er viktig for pasienten. UNN har jobbet med samvalg i mange år. Det første samvalgsverktøyet ble publisert i 2013, og det er nå publisert mange verktøy på helsenorge.no/samvalg. Samvalgverktøyene hjelper pasienter når de skal ta en beslutning ved at de gir kvalitetssikret informasjon om alle behandlingsmuligheter med fordeler og ulemper, sier Skjelbakken.

Oppfordrer pasienter til å kreve samvalg
Samvalg er nå innført som obligatorisk læringsmål for alle sykepleier-, lege- og fysioterapistudenter gjennom Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene5 (RETHOS). Samvalg er også allerede innført i felles kompetansemodul for spesialistutdanningen for leger6. I tillegg har man som nevnt en lovfestet rett til å medvirke i forbindelse med helse- og omsorgstjenester.

– Det er dermed ingen grunn til å vente med å kreve samvalg av helsepersonell. LMF oppfordrer alle som ønsker å medvirke til å ta opp samvalg som tema når de er i dialog med helsepersonell, sier generalsekretær i LMF Mads Johansson.

Johansson påpeker imidlertid at samvalg er en toveisprosess, og at pasientene også har et ansvar dersom samvalg skal fungere.

– For at det skal fungere i praksis må også pasientene ta stilling til om de ønsker å delta i beslutningsprosessen, og hvis svaret er «ja» må de være villige til å dele sine preferanser, tanker og spørsmål med helsepersonell.

Tips til godt samvalg
Foreløpig finnes det ikke et eget samvalgverktøy for fordøyelsessykdommer. Likevel finnes det noen tips du kan ta med deg for å oppnå godt samvalg. Helsenorge.no viser til tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

· Hvilke alternativer har jeg?

· Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?

· Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?7

Det er også viktig å være klar over at samvalg skal tilpasses den enkelte pasient. Samvalg er brukermedvirkning på individnivå. Pasient- og brukerrettighetsloven presiserer at medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon. Dette innebærer blant annet at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet.
 

Om denne siden
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har lenge hatt samvalg som en av sine fanesaker. En undersøkelse LMF gjennomførte blant sine medlemmer og følgere i 2019 viste at 60 % ikke hadde hørt om samvalg, og at 32 % aldri eller i svært liten grad hadde vært involvert i samvalg med legen sin8.

På bakgrunn av dette lanserte LMF i 2020 denne informasjonssiden sammen med informasjonsfilmene «Tarmterapi», en serie som er inspirert av NRK-serien «Parterapi».

Denne informasjonssiden og informasjonsfilmene har som mål å bevisstgjøre pasienter og helsepersonell om hva samvalg er, og hvilke fordeler samvalg kan gi. I informasjonsfilmene møter vi gastroenterolog «Grethe» og pasienten «Bengt» som har ulcerøs kolitt og irritabel tarmsyndrom. Under terapikonsultasjonene oppstår det flere kommunikasjonsproblemer mellom Grethe og Bengt, og terapeuten introduserer etter hvert samvalg som en mulig løsning på problemene deres, noe de mestrer i varierende grad.

Filmene er produsert med støtte fra AbbVie.
 

Finn mer informasjon om samvalg her:
Universitetet i Nord-Norge
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Helsenorge
Folkehelseinstituttet

 

«Samvalg er aktuelt når det finnes flere medisinske muligheter, men ikke ett klart beste alternativ. Da vil valget være avhengig av hva som er viktig for pasienten, og hvordan han eller hun ønsker å leve livet sitt. Samvalg er en kunnskapsbasert praksis, hvor både forskning, klinisk erfaring og pasientens erfaring forenes og brukes til beste for pasienten.»9

 

Fotnoter:

https://helsenorge.no/samvalg
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019, s.29, https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm201520160011000dddpdfs.pdf
https://www.dips.com/sites/default/files/norsk_ehelsebarometer_2019_-_webversjon.pdf
Stacey D. et al. (2017). Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, (4) 
   Shay, L.A., & Lafata J.E. (2015). Where is the evidence? A systematic review of shared decision making and patient outcomes. Medical Decision Making, 35(1), 114-131.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412
   https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-21
   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-410
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/dokumenter%20spesialistutdanning/L%C3%A6ringsm%C3%A5l%20for%20felles%20kompetansemoduler%20del%201-3,%20inkludert%20fordeling%20av%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20i%20del%201%20mellom%20foretak%20og%20kommuner.pdf
Shepherd H. L. et al. (2011). Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counseling, 84(3), 379-385.
8 LMF undersøkelse 2019, 136 respondenter – «Hva vet vi egentlig om samvalg og hvordan fungerer det i praksis?»
https://unn.no/samvalg#styrende-dokumenter

Tarmterapi - film 6

Gastroenterolog Grethe og pasienten Bengt mener samvalget går fantastisk i denne siste episoden av Tarmterapi. Men hvor bra går det egentlig med dem?

Tarmterapi - film 4

Legen begynner å få et nesten telepatisk forhold til Bengts tarm.

Tarmterapi - film 2

Bengt og legen hans hadde en spennende tid til å begynne med, men så mistet de gnisten...

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem