Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Høyere utdanning

Høyere utdanning

 

Tekst: Partner/advokat Øystein Hagen, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Foto: Pixabay

Søke opptak til høyere utdanning på særskilt grunnlag
For å kunne søke om særskilt vurdering når man skal søke seg inn på høyere utdanning må man ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav. Noen studier krever for eksempel at man har bestått realfagskompetanse.

For å få særskilt vurdering må søkeren dokumentere at karakterene hun eller han fikk da vedkommende gikk på videregående skole var feil, at vedkommende faktisk kunne mer enn karakterene viser, og at dette skyldes spesielle forhold. Det blir ikke lagt vekt på resultater fra høyere utdanning, yrkespraksis eller annet søkeren har gjort etter videregående skole. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere at søkeren kunne gjort det bedre dersom hun eller han hadde fått utnyttet potensialet sitt. Dersom karakterene er riktige i forhold til hvor mye søkeren kunne da hun eller han gikk på skolen, vil søkere ikke få innvilget særskilt vurdering.

Forhold som kan gi særskilt vurdering, er om søkeren ble utsatt for en ulykke eller lignende mens vedkommende gikk på skolen, eller om søkeren har et annet morsmål enn norsk og har fullført videregående skole i Norge innen 6 år etter at søkeren flyttet hit. Funksjonshemming og sykdom kan også ligge til grunn for særskilt vurdering. Uansett hva forholdet er, må søkeren kunne sannsynliggjøre at karakterene vedkommende fikk var feil.

Når søknaden blir behandlet, blir det tatt med i vurderingen om søkeren har fått den tilretteleggingen hun eller han har krav på i videregående skole. Hvis søkeren har fått tilrettelegging, kan man normalt ikke få særskilt vurdering i tillegg, siden dette betyr at skolen allerede har tatt hensyn til søkerens spesielle forhold.

Får man ikke innvilget særskilt vurdering, konkurrerer man i opptaket på vanlig måte med søkerens poengsum.

Rett til studentbolig
Som student har man selv ansvar for å skaffe seg bolig under studietiden. Studentsamskipnadene har ansvar for at minst 20 % av studentboligene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Kontakt studentsamskipnaden ved ditt studiested så raskt som mulig for å søke om tilrettelagt studentbolig.

Sykdom under studieløpet
Blir man syk i løpet av studietiden og ikke kan avlegge eksamen eller levere obligatoriske oppgaver, må man kontakte studiestedet. Er man syk på eksamensdagen, regnes dette som gyldig fra hvis man kan fremvise legeerklæring. Da bruker man ikke et eksamensforsøk, men kan ta eksamen neste gang den avholdes. Man kan søke om utsatt eksamen eller utsatt innleveringsfrist for oppgaver.

Lånekassen og sykestipend
Hvis man som student blir syk under studietiden, kan man søke Lånekassen om sykestipend. At man får sykestipend innebærer at studielånet blir omgjort til stipend for den tiden man er syk. Hvis studenten stryker på eksamen under tiden studenten mottar sykestipend, regner ikke Lånekassen studenten som forsinket i studieløpet. Blir studenten hengende etter normal studieprogresjon med mer enn 60 studiepoeng, har man ikke rett til videre studielån og stipend fra Lånekassen. Men får studenten sykestipend, vil ikke det gi studenten et etterslep i studiepoeng med tanke på grensen på 60 studiepoeng.

Det er flere krav som må være oppfylt for at man skal få sykestipend. Man må ha søkt om studielån og stipend før man ble syk, ha vært syk i lengre tid enn 2 uker, man må være minst 50 % syk, og man kan ikke motta arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. En lege eller en annen person med rett til å skrive sykmeldinger, må bekrefte at studenten er minst 50 % studieufør for at man skal få sykestipend.

Man kan ikke få sykestipend de første 2 ukene av sykdomsforløpet. Sykestipend inntrer derfor den 15. dagen av sykdomsforløpet. Man kan maks få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et studieår.

Sykestipendet blir beregnet ut ifra det maksimale beløpet studenten har rett til. Studenter som får sykepenger i samme perioden som de er syke og som samtidig har rett til sykestipend, får differansen mellom lån og stipend og sykepengene gjort om til stipend.

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem