Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Rett til helsehjelp

Rett til helsehjelp og behandling
Pasientrettighetsloven har som formål å bidra til  å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet.

Loven gir pasienter betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning samt at helsetjenesten er forsvarlig. Den inneholder også bestemmelser for å styrke pasientenes stilling i helsetjenesten.

 

Rett til informasjon
I følge Pasientrettighetsloven har du eller dine nærmeste pårørende krav på informasjon om din helsetilstand og om innholdet i helsehjelpen.

Informasjon skal gis uten at pasienten spør, og helsepersonellet har en plikt til å sørge for at du forstår innholdet, og betydningen av de opplysningene du får. Dette er viktig for at du kan medvirke i utformingen av helsehjelpen.

Du skal informeres om de alternativer du har i forhold til behandling, pleie, omsorg, diagnosemetoder og andre undersøkelser. Du har også en rett til å få opplysninger om mulige bivirkninger ved legemidler og eventuell risiko ved operasjoner og behandling.

 

Rett til medvirkning
Du som pasient har en rett til medvirkning i valg av behandlingsalternativ. Kravet er at behandlingen må være forsvarlig og at den er tilgjengelig i norsk offentlig helsevesen.

Medvirkning betyr ikke at ansvaret for behandlingen overføres fra lege til pasient. Helsepersonell plikter å legge stor vekt på pasientens ønsker, men det endelige ansvaret ligger hos ansvarlig behandler. Det er helsepersonellets valg som til sist styrer hvilket behandlingsalternativ som gis. Det betyr at retten til å medvirke, ikke er en rett til å bestemme behandlingsalternativet.

Dersom pasientene er for syk til at han selv kan medvirke, og situasjoner der lege og pasient er uenige om behandlingsmetoden, kan retten til medvirkning kan være vanskelig å gjennomføre i praksis.

 

Rett til samtykke til helsehjelp
Loven sier at du som pasient har rett til å si ja eller nei til helsehjelp. Helsepersonell skal ta hensyn til hva du som pasient ønsker. Det betyr at du i de aller fleste tilfelle skal ha gitt sitt samtykke og bekreftet at du ønsker helsebehandlingen før den gjennomføres. Dine behandlere skal ta hensyn til dine ønsker.

 

Rett til fritt sykehusvalg
Uansett hvor du bor har du krav på god helsebehandling. Når deg gjelder planlagt behandling, kan du selv velge sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Det betyr at du kan velge et annet offentlig sykehus enn det du tilhører, og du har også rett til å velge privat sykehus som har avtale med regionale helseforetak.

Pasientrettigheter omtales i flere lover i Norge, som:

  • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Lov om spesialisthelsetjenester
  • Lov om helsepersonell
  • Lov om pasientrettigheter

Andre kilder: Advokatforeningen 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem