Du er nå logget inn!

Min side login

www.lmfnorge.no

Om du er betalende medlem og har registrert din e-postadresse hos LMF kan du logge deg inn i innloggingsbildet under.

Ønsker du å registere eller endre din e-post, kan du klikke her.

Ved første gang innlogging eller ved glemt passord trykk på knappen passord.


Meny Min side

Trygd og velferdsytelser

NAV har ulike ordninger i forbindelse med sykdom. Dette gjelder blant annet pengeytelser etter Folketrygdloven og Lov om sosiale tjenester i NAV. I tillegg forvalter NAV mange tiltak for sykemeldte, personer under arbeidsavklaring og personer som har uføretrygd.

Hjelp fra NAV i forbindelse med sykdom og arbeid.
Når en arbeidstaker får redusert arbeidsevne har både arbeidsgiveren og den ansatte rett og plikt til å prøve å finne alternativer som gjør det mulig for den ansatte å fortsette i arbeid. Denne plikten er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Hva som er mulig å få til, vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og fra sak til sak.
Les mer på nettsidene til NAV og nettsidene til idebanken.org.

Sykepenger
Sykepenger erstatter lønn når du ikke kan være i jobb på grunn av sykdom.
Les mer om sykepenger

Dekning for arbeidsgiverperiode 
Dersom du har langvarig eller kronisk sykdom som medfører stort sykefravær, kan NAV dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. de første 16 dagene.
Les mer om dekning for arbeidsgiverperioden

Arbeidsavklaringspenger(AAP) 
AAP er støtte til livsopphold når du ikke kan være i arbeid på grunn av sykdom. Arbeidsavklaringspenger kan også gis til studenter som har behov for aktiv behandling for å kunne gjenoppta studiene.
Les mer om AAP 

Uføretrygd (UFP):
Uføretrygd skal sikre inntekt til deg som helt eller delvis ikke kan være i jobb på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. Nye regler fra 2015 gjør at du nå kan kombinere arbeid og uføretrygd uten å miste uføregraden.
Les mer om Uføretrygd

Barnetillegg
Hvis du har barn under 18 år gis det barnetillegg på inntil 40% av folketrygdens grunnbeløp.
Les mer om barnetillegg

Grunn og hjelpestønad
Grunnstønad skal kompensere helt eller delvis for ekstrautgifter du har på grunn av varig sykdom. Med varig menes her 2-3 år eller mer. Med ekstrautgiftene menes løpende utgifter som du har på grunn av sykdommen. Reglene for hvilke ekstrautgifter som kan gi rett til grunnstønad er endret over tid og i dag gis det kun grunnstønad til følgende:

  • drift av tekniske hjelpemidler, for eksempel elektrisk rullestol
  • transport og drift av egen bil
  • førerhund for synshemmede
  • teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon
  • fordyret kosthold ved diett  
  • ​slitasje på klær og sengetøy.
    Les mer om grunnstønad og hjelpestønad.

 

Sosialhjelp 
Den økonomiske sosialhjelpen er finansiert av kommunen og hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Ordningen er en garanti for deg som ikke har andre muligheter for inntekt og skal sikre penger midlertid til en er kommet i jobb eller fått trygdeytelser etter folketrygdloven. Kommunen ved NAV-kontoret gir råd og veiledning for å komme ut av den vanskelige situasjonen. Sosialhjelp gis etter faglig skjønn og kommunene har retningsgivende satser.
Les mer om sosialhjelp.

Økonomisk rådgivning 
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, kan du få råd og veiledning på NAV-kontoret. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
Se mer om økonomisk rådgivning. 

 

 

Arkiv Nyheter

Arkiv Blogg


Sterkere sammen! Vi ønsker å oppfordre alle som leser dette og som ønsker å støtte Mage-tarmforbundet og vårt arbeid til å melde seg inn i vår organisasjon. Jo flere vi er, jo sterkere stemme får vi!

Bli medlem